مراسم انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ملارد در تاریخ 1395/6/10 برگزار گردید و 

جناب آقای علی رضا جمور به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر ملارد

جمور

جناب آقای داور حضرت پور به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر ملارد

حضرت پور

جناب آقای سید علی مرزانی به عنوان منشی اول شورای اسلامی شهر ملارد

مرزانی

سرکار خانم نرگس مشعشعی به عنوان منشی دوم شورای اسلامی شهر ملارد

مشعشعی copy

 

جناب آقای دکتر سید کاظم زمانی به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر ملارد

دکتر زمانی

انتخاب گردیدند