بدینوسیله از موسسات حسابرسی واجد الشرایط دعوت به عمل می آید ظرف مدت 5 روز از مورخ 95/12/17لغایت95/12/21طی نامه کتبی به همراه اساسنامه موسسه متقاضی داوطلبی خود رابه دبیرخانه شورای شهر اعلام نماییند