« بسمه تعالی » 

 

 « اطلاعیه »

 

    بدینوسیله از تمامی افراد واجد شرایط قانونی که تمایل به خدمت در سمت شهردار شهر ملارد را دارند ، دعوت می شود درصورت داشتن شرایط اختصاصی و عمومی ذیل ( مستنداً به ماده 1 آئین نامه اجرای شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 77/6/11 هیأت وزیران و تبصره های ذیل ) درخواست خود را به همراه کپی مدارک ، رزومه کاری و طرحهای پیشنهادی ( در 9 نسخه ) تا مورخه 96/5/21 درقبال دریافت رسید تحویل دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد نمایند . 

 

 تبصرهشورا در دعوت از درخواست دهندگان مختار بوده و اخذ رزومه و مدارک داوطلبین حقی برای ایشان جهت مصاحبه ایجاد نخواهد کرد .

 

 قابل توجه داوطلبین محترم احراز سمت شهردار ملارد : 

 علاوه برداشتن شرایط عمومی مندرج در ماده1 آئین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار  و دارا بودن تحصیلات حداقل کارشناسی ترجیحاٌ در رشته های مرتبط با مدیریت شهری ، می    بایست یکی از شرایط زیر را دارا باشد.

 

 1) داشتن سابقه سمت شهردار در شهرداری های درجه 9 و بالاتر 

 2) داشتن سابقه یکی از معاونتهای: عمران یا شهرسازی یا اداری مالی در شهرداریهای درجه 9  و بالاتر 

 3) داشتن سابقه یک دوره کامل عضویت در شورای اسلامی شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر

 

  مدت تحویل مدارک به دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد :

  از مورخه 96/5/9 لغایت پایان وقت اداری 96/5/22 می باشد .