صورتجلسه شماره 492

مورخ  2/12/91

  

 

چهارصد و نود و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 2/12/91 در محل شورا با حضور اعضاء  به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد :

1- نامه شهرداري به شماره 43272/42144 مورخ 30/11/91 منضم به پرونده ملكي شماره 42144 متعلق به  آقاي كبريا قهرمانلو و شريك كه ملك موردنظر از املاك سرآسياب ، 16 متري اطلس غربي ، دو نبش كوچه 25   به مساحت 4/162 مترمربع با كاربري فضاي سبز مي باشد كه به توجه به ساخت و ساز صورت گرفته  در املاك مجاور و با عنايت به گذشت بيش از 14 سال از طرح هادي شهر ، شهرداري در نظر دارد نسبت به صدور پروانه براساس تبصره يك ماده واحده املاك واقع در طرح اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري مطابق املاك همجوار و با اعمال ماده واحده اقدام نمايد كه اين پيشنهاد مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر وشهرداري به تصويب رسيد.(با 5 رأي)،غايبين : آقايان آذرميان وشادمهري

2- نامه شهرداري به شماره 40845/8442 مورخ 9/11/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 8442 متعلق به وكيل مالكين آقاي احمد حسن آبادي منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين شهرداري و نامبرده مبني بر تفكيك و تغيير كاربري پلاك 1619/43 واقع در خيابان آزادگان ، خيابان 10 متري دلناز ، بعداز تقاطع بهشتي ، قطعه دوم شمالي  قطعه 23 تفكيكي با عنايت به اينكه ملك موردنظر به مساحت 5000 مترمربع با كاربري اداري انتظامي  و داراي 250 مترمربع اصلاحي مي باشد براساس نقشه تفكيكي پيشنهادي به شرح ذيل تصميم گيري شد :  1-2- مقرر گرديد 50% از پلاك به مساحت 2500 مترمربع به عنوان قدرالسهم مالك با كاربري مسكوني  در نظر گرفته شود.

2-2- مقرر گرديد 50% از پلاك به مساحت 2500 به عنوان قدرالسهم شهرداري درنظر گرفته شود  كه در 50% مذكور مساحتهاي الف)250 مترمربع واقع در طرح تعريض ب)1120 مترمربع مساحت معبر حاصل از تفكيكي نيز لحاظ گردد.

3-2- با عنايت به اينكه پلاك مذكور در سنوات قبل به مالكين جزء واگذار شده و مالكين متقاضي تغيير كاربري  و تفكيك كل پلاك به مسكوني و قرار گرفتن كل قطعات در قدرالسهم شان مي باشد. مقرر گرديد باقيمانده مساحت قدرالسهم شهرداري كه معادل 1130 مي باشد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيصلاح از قطعات تفكيكي  با كاربري مسكوني ارزشگذاري و مالكين ملزم به پرداخت آن مي باشند و درصورت عدم موافقت موضوع مذكور مالكين ملزم به واگذاري زمين معوض برابر با مترا‍ژ 1130 مترمربع به شهرداري مي باشند در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري قبل از اجراي توافقنامه نسبت به اخذ نظريه كميسيون ماده 5 اقدام نمايد كه اين پيشنهاد مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و آئين نامه مالي شهرداري ها  به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري

3- نامه شهرداري به شماره 43322/19877 مورخ 30/11/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 19877  متعلق به خانم صغري آزاد روستا كه ملك موردنظر از املاك ملارد ، خيابان پمپ بنزين ، كوچه شاملو ، كوي سوم  به مساحت 9/115 مترمربع با كاربري فضاي سبز مي باشد كه مالك متقاضي اخذ مجوز ساخت مي باشد و شهرداري درنظر دارد به جهت گذشت بيش از 14 سال از ابلاغ طرح هادي شهر و با توجه به ساخت و ساز صورت گرفته در پلاك نسبت به صدور پروانه براساس تبصره يك ماده واحده (ضمن اخذ تعهد مربوطه از مالك) اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري

4- نامه شهرداري به شماره 43110/121 مورخ 28/11/91 درخصوص پرداخت سرمايه نقدي با توجه به بند الف ماده 7 اساسنامه سازمان مديريت پسماند شهرداريهاي ملارد و صفادشت به مبلغ  000/000/200 ريال  به نسبت يكصد و سي ميليون ريال سهم شهرداري ملارد و هفتاد ميليون ريال سهم شهرداري صفادشت  به سازمان مذكور در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و اكبري  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري

 

اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني

 

 

4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)

 

الهه حيات بيني

منشي شوراي اسلامي شهر ملارد